Πρόκειται για ένα σύστημα αξιολόγησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων .
Το σύστημα περιλαμβάνει  3  στάδια :

αξιολόγηση εκπαιδευομένων
αξιολόγηση εκπαιδευτών
αξιολόγηση εκπαιδευτικού  προγράμματος και του εκπαιδευτικού
   φορέα υλοποίησης.


Η αξιολόγηση  των εκπαιδευομένων  κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης 
έχει τρεις  φάσεις.
Στην πρώτη αξιολογούνται ως προς τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη 
   διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος. Η αξιολόγηση αυτή γίνεται 
   σε συνεργασία με τους εκπαιδευτές και ανάλογα με το αντικείμενο 
   κατάρτισης. 
   Συνεπώς μπορεί να έχουμε πολλές μορφές αξιολόγησης
on the job - όταν πρόκειται για την πρακτική άσκηση ή την εκπαίδευση 
   των καταρτιζομένων σε επιχειρήσεις.
Test πολλαπλών ερωτοαπαντήσεων (multiple choice) είτε πρόκειται για 
   το πρακτικό είτε για το θεωρητικό μέρος της εκπαίδευσης.
Εργασίες ομαδικές ή ατομικές .
Αλλου είδους εξέταση που επιλέγεται από τους εκπαιδευτές σε
   συνεργασία με τον υπεύθυνο σπουδών.

Η αξιολόγηση γίνεται τουλάχιστον σε 3 διαφορετικούς χρόνους κατά τη
διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος.
Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει την αξιολόγηση των εν δυνάμει 
   επαγγελματικών δεξιοτήτων των καταρτιζομένων, οι οποία
   πραγματοποιείται με δύο επιμέρους αξιολογήσεις μέσ 
   ερωτηματολογίων.
Σκοπός της τρίτης φάσης της αξιολόγησης είναι η μέτρηση της
   αποτελεσματικότητας του προγράμματος. Αυτό γίνεται με την εξής 
   διαδικασία: οι καταρτιζόμενοι απαντούν σε ένα τεστ-ικανοτήτων 
   (ανάλογο με το αντικείμενο κατάρτισης) , το ίδιο που απάντησαν και   
   κατά  τη διαδικασία της επιλογής τους.  Ετσι έχουμε μια μέτρηση των  
   ικανοτήτων κατά την είσοδο τους στο πρόγραμμα και μία κατά την έξοδο.

Η αξιολόγηση  των εκπαιδευτών γίνεται  με τρεις τρόπους
Οι εκπαιδευτές αξιολογούνται από τους καταρτιζόμενους μέσ ενός   
    ερωτηματολογίου (teach -01)
Η επιστημονική διεύθυνση του εκπαιδευτικού οργανισμού ( Δ/της  
   κατάρτισης, Υπεύθυνος θεματικο πεδίου κ.λ.π. ) αξιολογεί τον 
   εκπαιδευτή -
on the job - καταγράφει την  αξιολόγηση του μέσ 
   ερωτηματολογίου (
teach-02)
Οι εκπαιδευτές αξιολογούν οι ίδιοι τον εαυτό τους συμπληρώνοντας ένα  
   ερωτηματολόγιο (
teach-03).

Η αξιολόγηση  του εκπαιδευτικού προγράμματος  (ex- post) γίνεται μέσ 
ερωτηματολογίων που απαντώνται από τους συμμετέχοντες στο 
πρόγραμμα δηλαδή τους καταρτιζόμενους και τους εκπαιδευτές.